Pracovní tým

Poradci / poradkyně

 

Bc. Martina Fabianová

Studuji poslední ročník bakalářského studia psychologie na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství. Praxi jsem získala například jako dobrovolník v neziskových organizacích, jako lektor kurzů pro seniory anebo v terapeutické komunitě. Dostalo se mi možnosti pracovat s rozmanitými věkovými kategoriemi, z čehož se nyní snažím čerpat. Ve svém volném čase jím, vařím, chodím do přírody a věnuji se larpu a šermu. Ráda posedím s přáteli v čajovně, zahraju si deskovou hru nebo zajdu na kafe.  

Mgr. Marie Jahodová

Jsem absolventkou bakalářského studia Psychologie a Mediálních studií a žurnalistiky. Aktuálně studuji na FSS první ročník magisterského navazujícího oboru Psychologie a současně také obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a příležitostně působím také v internetové poradně na Modré lince. Zajímám se především o aktuální problémy mládeže a mladých lidí obecně.

Mgr. Karolína Bernatová

Jsem studentka magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii. V rámci studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a mimo něj se účastním kurzu kompletní krizové intervence. Jako dobrovolník docházím v rámci projektu SPOLU s kognitivním tréninkem na oddělení chronické schizofrenie a zkušenost mám i s oddělením gerontopsychiatrie. Mimo tuto praxi jsem také pracovala jako lektor na dětském příměstském táboře s vědeckou tématikou.

Kateřina Černá

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství na MU v Brně a současně jsem účastníkem kurzu kompletní krizové intervence. V rámci studia jsem se zapojila do projektu SPOLU, prostřednictvím kterého dojíždím do psychiatrické léčebny ve Šternberku na oddělení závislosti.

Tereza Kovářová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně a v současné době docházím do Střediska psychosociální pomoci v Olomouci. V minulosti jsem dobrovolničila v Centru pro rodinu, v rámci jehož programů jsem docházela do nemocnice na dětské oddělení, ODN a doučovala jsem. Zajímám se především o problematiku závislostí.

Bc. Monika Radimecká

Jsem absolventkou bakalářského programu Psychologie na Fakultě sociálních studií a momentálně studuji na téže fakultě navazující magisterský program Psychologie. V posledních letech jsem se věnovala dobrovolnickým pracím v Misi naděje, kde jsem vyráběla pomůcky pro děti s autismem. Dále jsem se v rámci projektu Spolu podílela na vedení arteterapie. Zajímám se zejména o oblast klinické a soudní psychologie.     

Mgr. Nika Šablatúrová

Jsem studentkou doktorského studia v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Magisterské studium jsem absolvovala na Katedře psychologie Filozofické fakulty KU v Ružomberku. Momentálně pracuji v Mezinárodní škole kvality (Quality School International). Mám také zkušenost s prací psychologa v rámci personalistiky. Během studia jsem získala praxi z různých oblastí psychologie primárně však z oblasti osobního rozvoje formou neformální edukace, práce s dětmi a práce se závislým klientem. Dlouhodobě jsem aktivně rozvíjela své schopnosti a znalosti na poli dobrovolnictví v rámci neziskových organizací SAŠAP a EFPSA. Aktivně se snažím rozvíjet i nadále formou různorodých přednášek, kurzů a tréninků.

Mgr. Vendula Kratochvílová

Jsem studentkou posledního ročníku magisterské psychologie na FSS, kde se profiluji do klinické psychologie a psychoterapie. Během studia jsem se mimo školních praxí podílela na různých dobrovolnických činnostech, jako byl
kognitivní trénink pacientů s demencí a schizofrenií v rámci projektu SPOLU, vedení kroužků, asistenci a účasti na pobytech s dětmi s poruchami autistického spektra. Nyní se účastním kurzu kompletní krizové intervence. Zajímá mě
především psychoterapie a poradenství.

Mgr. Kristýna Glaserová

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie na FSS v Brně se zaměřením na školní psychologii. V rámci studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a Základní kurz krizové intervence. Pracovala jsem s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v Muzeu romské kultury a zkušenosti mám také jako dobrovolník z psychiatrie nebo s prací s lidmi s mentálním postižením. Aktuálně pracuji s dětmi a mladými dospělými v pedagogicko-psychologické poradně. 

Bc. Sabina Jůzková

Jsem absolventkou bakalářského studia psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně. Nyní zde studuji první ročník navazujícího magisterského studia s profilací klinické psychologie a psychoterapie, což je směr, kterým bych se v budoucnu ráda vydala. Jako dobrovolník v projektu SPOLU jsem získala zkušenosti z oddělení akutních i chronických psychotických poruch, neurotických poruch a poruch příjmu potravy, kde jsem se věnovala zejména vedení kognitivních tréninků. Momentálně přes rok pracuji s dětskými i dospělými klienty s poruchami autistického spektra.

Bc. Matej Borovský

Jsem student prvního ročníku magisterské psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde jsem absolvoval i kurz internetového poradenství. V minulosti jsem pracoval jako terénní kontaktní pracovník pro děti a mládež v Praze, pracoval jsem v tímu vedoucích na resocializačním pobytě pro děti pod kuratelou OSPOD v Praze a předtím jsem tři roky pracoval jako asistent pro lidi s tělesním nebo kombinovaným postižením.

Mgr. Stanislav Svačinka

Jsem absolvent jednooborového bakalářského studia psychologie na FSS MU a v současnosti studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia, při kterém jsem absolvoval kurz internetového poradenství. Mou profilací je klinická psychologie a psychoterapie, které bych se rád v budoucnu věnoval. V současnosti se zajímám o výzkum v oblasti psychoterapie.

Bc. Lenka Maďarová

Jsem studentkou magisterského programu psychologie na FSS  Masarykovy univerzity s profilací v pracovní psychologii ale také mně moc zajímá oblast pedagogické a školní psychologie. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Pracuju jak lektor na školách v přírodě a táborech. Mimo jiné jsem chvíli pracovala jako zdravotní asistent v Psychiatrické Nemocnici ve Veľkom Záluží.

Veronika Vašková

Jsem studentka bakalářského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Také jsem absolvovala kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu Amelie, který se zabývá psychosociální pomocí onkologickým pacientům a působím zde jako dobrovolník.

Hanka Knápková

Jsem studentka bakalářského studia psychologie na FF UPOL a jsem úspěšnou absolventkou kurzu internetového poradenství na FSS MUNI. V minulosti jsem se zúčastnila řady dobrovolnických programů, například v rámci nemocnic na dětském nebo geriatrickém oddělení. Také se zúčastním volnočasových programů pro děti s postižením. Do budoucnosti bych se ráda věnovala forenzní psychologii.

Bc. Gabriela Hrouzková

Absolvovala jsem bakalářské jednooborové studium psychologie na FSS MU a nyní zde pokračuji v navazujícím magisterském studiu. V rámci psychologie mě zajímá více oblastí, ale v budoucnu bych se chtěla zaměřit především na práci s dětmi a jejich rodinami. Působila jsem jako dobrovolník v několika organizacích a pracovala v nemocnicích jak s dětmi, tak s dospělými. Také jsem se například v rámci volnočasových aktivit věnovala dětem s poruchami autistického spektra. Ve svém oboru se ráda neustále vzdělávám a účastním se nejrůznějších kurzů, přednášek a konferencí.

Mgr. Lucie Fráňová

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na školní psychologii. V současnosti dokončuji Doplňující pedagogické studium na FF Masarykovy Univerzity. Na bakalářském stupni jsem vystudovala psychologii v kombinaci se sociální prací. Absolvovala jsem kurz Základy krizové intervence a další kurzy zaměřené především na práci s dětmi a dospívajícími. V minulosti jsem pracovala v Centru pro rodinu a sociální péči, kde jsem pracovala s hyperaktivními dětmi, jejich rodinami a odborníky věnujícími se této oblasti. Dále jsem působila jako lektorka programů primární prevence v Centru prevence ve Společnosti Podané ruce o.p.s. a věnovala se práci s hyperaktivními a neklidnými dětmi v programu Vlastním směrem. V této praxi pokračuji i nadále, ovšem v omezenější míře, protože aktuálně věnuji většinu svého času mateřským povinnostem.

Bc. Zdena Nováková

Vystudovala jsem bakalářský obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde právě pokračuji na navazujícím magisterském studiu. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství. Věnuji se dobrovolnictví v Projektu Spolu, kde kromě práce s lidmi na různých psychiatrických odděleních působím jako koordinátorka muziko týmu a také jako koordinátor města Brna. V praxi bych se ráda věnovala individuální i skupinové psychoterapii.

Bc. Hana Kanisová

Vystudovala jsem bakaláře jednooborové psychologie na FSS MU, kde také pokračuju na magisterském stupni. Během bakaláře jsem absolvovala kurz internetového poradenství a chystám se na kurz krizové intervence. Zkušenosti získávám z dobrovolnické práce v Projektu Spolu a Nevypusť duši.


Mentor / mentorka

 

Mgr. Adéla Dohnalová

Absolvovala jsem magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Mám za sebou úspěšné absolvování kurzu Internetové poradenství. Zajímám se hlavně o mezilidské vztahy a forenzní psychologii a směřuji do oblasti manželského poradenství a psychoterapie. Jsem frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Zároveň působím již čtvrtým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant, praxi mám také v oblasti klinické a pracovní psychologie. 

Mgr. Lucie Felgrová

Nedávno jsem dokončila magisterské studium psychologie na FSS MU. Na bakalářském stupni studia na stejné fakultě byla mým druhým oborem vedle psychologie genderová studia. Absolvovala jsem praxe na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení, v manželské a rodinné poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, ve školním poradenském pracovišti a u hasičského záchranného sboru (psychologická služba). Mimo školní praxe jsem byla také na stáži v Krizovém a Intervenčním centru organizace Spondea. Již během studia jsem absolvovala roční výcvik krizové intervence v systemickém přístupu, jehož součástí byla i telefonická a internetová krizová intervence. Kurz internetového poradenství na FSS MU poté prohloubil můj zájem o tuto formu poradenství a přivedl mě k práci v této poradně, kde působím od léta 2015. Momentálně pracuji jako školní psycholožka na základní škole, v budoucnosti bych se chtěla věnovat zejména psychoterapii dospělých, a proto nastupuji do pětiletého psychoterapeutického výcviku.

Mgr. Klára Sukaná (Knop-Kostková)

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FSS MUNI a pracuji jako školní psycholog na základní škole. Mimo to se věnuji pacientům po léčbě rakoviny. Mám zkušenosti z roční stáže na oddělení rodinné systemické terapie na psychiatrii v Barceloně. Mám za sebou kurz Kompletní krizové intervence a vzdělávací program Možnosti dialogu. Působila jsem jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU s pacienty s chronickou psychózou. Mé zkušenosti se týkají především práce s dětmi. Dříve jsem pracovala jako asistentka dětí s postižením, jako učitelka v lesní školce, vedla jsem několik táborů, doučovala jsem děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí a strávila hodně času hlídáním dětí.

Mgr. Hana Blažková

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na FSS, v rámci navazujícího magisterského studia jsem se profilovala na klinickou psychologii a psychoterapii. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a vzdělávám se v krizové intervenci. Během studia jsem praktické zkušenosti sbírala dobrovolnickou činností se seniory i dětmi a byla jsem také koordinátorkou provozu Dětského koutku FSS. Zajímá mě dětská psychologie a rodinné vztahy. V současné době pracuji jako psycholožka ve zdravotnictví na oddělení dětské neurologie.

Bc. Anna Urešová

Jsem studentka bakalářského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu SPOLU a docházím do FNOL na dětské oddělení. Většina mých praxí se týká právě dětí, v minulosti jsem doučovala, hlídala, pomáhala na táborech a podobně.


 

Metodická konzultantka

 

Mgr. Šárka Kohoutková

Působím jako psycholožka a psychoterapeutka ve Společnosti Podané ruce a jsem studentskou doktorského programu Sociální psychologie na FSS MU. Pracuju také jako konzultantka na Modré lince. Absolvovala jsem výcvik v Komplexní krizové intervence včetně telefonické krizové intervence a výcviku v internetovém poradenství, psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu dalších kurzů.


Garant

 

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Psycholog s psychoterapeutickým vzděláním (výcvik SUR a transakční analýza). Od roku 2005 působí jako vedoucí Katedry psychologie FSS MU, kde rovněž vyučuje. V roce 2007 zde založil navazující magisterské studium v oboru psychoterapie. Dlouhodobě se věnuje internetovému poradenství a píše o něm v současné době publikaci (s Klárou Kolofíkovou). Více informací o něm naleznete ZDE.


Externí supervize

 

PhDr. Andrea Lásková

Mgr. Michal Horák

Mgr. Šárka Kohoutková